Diverse jaarverslagen

 

Verslag van de activiteiten boekjaar 2017

1) Inleiding
De Stichting CMV is opgericht in 2015 om een betere voorlichting over CMV en de gevolgen mogelijk te maken en preventie te verbeteren. Meer informatie over de doelen van de stichting vindt u hier.


2) Activiteiten 2017
Het bestuur heeft in 2017 twee maal vergaderd. Tevens hebben wij bijgedragen aan de een presentatie gegeven aan ouders uit de gehele wereld, tijdens het wereldwijde CMV congres dat in april 2017 in Noordwijkerhout plaats vond.

3) Wij mochten in 2017 twee giften ontvangen van €40, hetgeen de totale donaties op €12.490 bracht.

4) Financiën
In 2016 ontvingen wij een grote gift in natura van Pinpoint Parents, die onze brochure kosteloos verspreidden. In 2017 hebben wij deze organisatie ingehuurd, om onze folder zichtbaar te maken bij (aanstaande) ouders. De druk-en verspreidingskosten bedroegen €5.451,05. Dank is wederom verschuldigd aan de genereuze sponsors en de bijzondere bijdragen van Raadhuis, Pinpoint Parents en CDI Nederland. En uiteraard Proven Webconcepts voor het ter beschikking stellen en onderhouden van deze website.

Totale bankkosten in 2017 bedroegen €124,80. Overleg met de bank om tot verlaging van kosten voor deze charitatieve instelling te komen had geen succes. De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen, de vergaderkosten bedroegen €27,75. De kantoorkosten waren €18,48.

Het banksaldo ultimo 2017 bedroeg €3.472,82.


5) Vooruitzichten 2018 

Het bestuur houdt potentiële gevers voor ogen dat CMV een onbekende infectie is met vaak zeer grote gevolgen. Door (aanstaande) ouders op de hoogte te brengen kunnen infecties voorkomen worden en de gevolgen voor kinderen met aangeboren CMV beperkt blijven, dan wel zo goed mogelijk opgevangen worden. Voor de komende jaren neemt het bestuur zich voor actief met fondsenwerving bezig te blijven.

Amsterdam 31 juli 2018

Vincent Stekelenburg ​  Ann Vossen       David Kat
Voorzitter​                      Secretaris          Penningmeester

Verslag van de activiteiten boekjaar 2015- 2016

1) Inleiding
De Stichting CMV is opgericht in 2015 om een betere voorlichting over CMV en de gevolgen mogelijk te maken en preventie te verbeteren. Meer informatie over de doelen van de stichting vindt u hier.


2) Activiteiten 2015 en 2016
Het bestuur heeft in 2015 drie maal vergaderd en in het jaar 2016 twee maal vergaderd. Sinds 2015 is er een verheugende ontwikkeling te zien geweest ten aanzien van de ontvangen giften. Eén van de voorstellen van het bestuur om individuen te vragen bij verjaardagen of jubilea de stichting als begunstigde van giften aan te wijzen heeft er toe geleid dat met deze achtergrond een fraai bedrag werd ontvangen. In 2016 is dit het geval geweest.
Van twee goede doelenstichtingen ontvingen wij substantiële bijdragen, in 2015 en 2016. Daarmee hebben wij een voorlichtingscampagne kunnen uitvoeren: een zelf geschreven brochure, met een grote verspreiding onder de doelgroep en een website. Tevens hebben wij bijgedragen aan de voorbereidingen van het wereldwijde CMV congres dat in april 2017 in Noordwijkerhout plaats zal vinden.

3) Er zijn in 2015 - 2016 in totaal 5 giften ontvangen. De grootste gift bedroeg €9.000 en de totale giften bedroegen €12.450.

4) Financiën
De brochure, opmaak en drukkosten, bedroegen €3.225,74. Doordat de distributie van de folder kosteloos verspreid is, met een commerciële waarde van zeker €15.000, heeft de stichting haar voorlichting zeer efficiënt ter hand kunnen nemen. Dank is verschuldigd aan de genereuze sponsors en de bijzondere bijdragen van Raadhuis, Pinpoint Parents en CDI Nederland. En uiteraard Proven Webconcepts voor het ter beschikking stellen en onderhouden van deze website.

Totale bankkosten in 2015- 2016 bedroegen €239,40. Overleg met de bank om tot verlaging van kosten voor deze charitatieve instelling te komen had geen succes. De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen, de vergaderkosten bedroegen minder dan €10.

Het banksaldo ultimo 2016 bedroeg €9.035,15.


5) Vooruitzichten 2017 Het bestuur houdt potentiële gevers voor ogen dat CMV een onbekende infectie is met vaak zeer grote gevolgen. Door (aanstaande) ouders op de hoogte te brengen kunnen infecties voorkomen worden en de gevolgen voor kinderen met aangeboren CMV beperkt blijven, dan wel zo goed mogelijk opgevangen worden. Voor de komende jaren neemt het bestuur zich voor actief met fondsenwerving bezig te blijven.

Amsterdam 24 april 2017

Vincent Stekelenburg ​  Ann Vossen       David. Kat
Voorzitter​                      Secretaris          Penningmeester